مسیح و آرش” رکورد دار گران ترین آلبوم موسیقی شدند.

آلبوم “هر روز هر شب” از مسیح و آرش رکورد دار گران ترین آلبوم موسیقی امسال شد. قیمت نسخه فیزیکی این آلبوم

315

آلبوم “هر روز هر شب” از مسیح و آرش رکورد دار گران ترین آلبوم موسیقی امسال شد. قیمت نسخه فیزیکی این آلبوم که از ۹ قطعه متشکل شده است، ۶۰ هزار تومان می باشد اما با هزینه ارسال و مالیات حدود ۸۰ هزار تومان برای خریداران آن هزینه برمیدارد. بسیاری علت افزایش قیمت آلبوم ها در سال جاری را عدم برگزاری کنسرت ها به علت همه گیری ویروس کرونا می دانند.


Skip to toolbar Log Out