“ابراهیم تاتلیس” در حال تدارک برای ازدواج مجدد است.

خبر ها حاکی از آن است که ابراهیم تاتلیس در حال آماده شدن برای ازدواج مجدد می باشد. ابراهیم تاتلیس ۶۸ ساله قرار است با دوست دختر ۲۵ خود گلچین کاراکایا ازدواج کند. گفتنی است گلچین کاراکایا ، رابطه نزدیکی با دختر ابراهیم تاتلیس دیلان چتاک تاتلیس دارد اما گویا خانواده او با این ازدواج موافق نیستند.

222

خبر ها حاکی از آن است که ابراهیم تاتلیس در حال آماده شدن برای ازدواج مجدد می باشد. ابراهیم تاتلیس ۶۸ ساله قرار است با دوست دختر ۲۵ خود گلچین کاراکایا ازدواج کند. گفتنی است گلچین کاراکایا ، رابطه نزدیکی با دختر ابراهیم تاتلیس دیلان چتاک تاتلیس دارد اما گویا خانواده او با این ازدواج موافق نیستند.


Skip to toolbar Log Out