وضعیت جسمانی “بیژن مرتضوی” رو به بهبود است.

پس از انتشار خبر ابتلای بیژن مرتضوی به ویروس کرونا و بستری شدن وی در بیمارستان به علت وضعیت جسمانی نامساعدش، روز گذشته ادمین صفحه رسمی اینستاگرام بیژن مرتضوی از بهبود نسبی حال او و انتقالش به بخش خبر داده است.

پس از انتشار خبر ابتلای بیژن مرتضوی به ویروس کرونا و بستری شدن وی در بیمارستان به علت وضعیت جسمانی نامساعدش، روز گذشته ادمین صفحه رسمی اینستاگرام بیژن مرتضوی از بهبود نسبی حال او و انتقالش به بخش خبر داده است.