واکنش تند “زین مالک” و “د ویکند” به کاندید نشدنشان در گرمی!

زین مالک و ویکند پس از اینکه در مراسم گرمی امسال در هیچ بخشی کاندید جایزه گرمی نشدند برگزارکنندگان این مراسم بی المللی را به فساد در انتخاب هایشان متهم کردند

زین مالک و ویکند پس از اینکه در مراسم گرمی امسال در هیچ بخشی کاندید جایزه گرمی نشدند برگزارکنندگان این مراسم بی المللی را به فساد در انتخاب هایشان متهم کردند. ویکند اعلام کرد که از این پس در این مراسم شرکت نخواهد کرد و زین مالک نیز در توئیتی با دشنام و خشم برگزار کنندگان این مراسم را مورد انتقاد شدید خود قرار داد.