“بیژن مرتضوی” از بیمارستان مرخص شد.

بیژن مرتضوی نوازنده و خواننده خوب کشورمان پس از حدود دو هفته مبارزه با ویروس کرونا سرانجام از بیمارستان مرخص شد

بیژن مرتضوی نوازنده و خواننده خوب کشورمان پس از حدود دو هفته مبارزه با ویروس کرونا سرانجام از بیمارستان مرخص شد. به گفته پزشک معالج بیژن مرتضوی، وضعیت عمومی، قلبی و ریوی ایشان بسیار مساعد می باشد.